Strona główna Regulamin usług

Regulamin usług, formularza kontaktowego i zasad korzystania ze Strony CHS Sp. z o.o.

I. Podstawy prawne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, ze Strony internetowej Usługodawcy [www.c-h-s.pl], w tym z Formularza kontaktowy znajdującego się na stronie w celu skorzystania z usług lub uzyskania odpowiedzi na przesłane do Usługodawcy pytanie.
 2. Regulamin został nieodpłatnie udostępniony wszystkim Użytkownikom na Stronie internetowej pod adresem [www.c-h-s.pl] w formie umożliwiającej jego nieodpłatne utrwalenie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika korzystającego ze strony. Treść regulaminu może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze Strony oraz świadczonych na niej usług, w tym skorzystania z Formularza kontaktowego.
 3. Usługodawca wypełnia obowiązek określony w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), zwanej dalej: „UDE”.

II. Definicje

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Usługodawca – podmiot w rozumieniu w art. 2 pkt 7 UDE, który jest także administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, którym jest spółka CHS Sp. z o.o.
 2. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na Stronie internetowej, pozwalający Użytkownikowi zgłosić szkodę komunikacyjną lub przesłać zapytanie dotyczące usług;
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 4. Strona internetowa, Strona – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem [www.c-h-s.pl];
 5. UDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 6. Użytkownik – właściciel bądź użytkownik Pojazdu, którego dotyczy szkoda komunikacyjna oraz osoba odwiedzająca stronę internetową Usługodawcy, korzystająca z Formularza kontaktowego;
 7. Pojazd – uszkodzony w wyniku wypadku ubezpieczeniowego samochód osobowy będący własnością Użytkownika lub pozostający w jego posiadaniu na podstawie umowy z właścicielem, którego mają dotyczyć czynności naprawcze organizowane przez Usługodawcę;
 8. Umowa ubezpieczenia – zawarta przez Użytkownika umowa dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego auto casco;
 9. Zakład ubezpieczeń – działający na terenie RP zakład ubezpieczeń, z którym Użytkownik jako ubezpieczający zawarł Umowę ubezpieczenia dotyczącą Pojazdu;
 10. Szkoda komunikacyjna – uszczerbek majątkowy dotykający Pojazdu, będący następstwem Wypadku ubezpieczeniowego;
 11. Wypadek ubezpieczeniowy – to zdarzenie losowe, które objęte jest ochroną na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia określonych w Umowie ubezpieczenia;
 12. Warsztat Naprawczy (w tym autoryzowane stacje obsługi – ASO) – przedsiębiorstwo zajmujące się realizowaniem napraw blacharsko – lakierniczych, z którym Usługodawca zawarł umowę o współpracy oraz który prowadzi, na podstawie Upoważnienia od Użytkownika,  proces rozliczenia kosztów naprawy Pojazdu z Zakładem ubezpieczeń;
 13. Upoważnienie – udzielone przez Użytkownika Warsztatowi naprawczemu upoważnienie do odbioru odszkodowania od Zakładu Ubezpieczeń oraz zawierające zlecenia naprawy uszkodzonego Pojazdu, wystawione na formularzu udostępnionym przez Warsztat Naprawczy;
 14. Odszkodowanie – suma wypłacona przez Zakład Ubezpieczeń, przeznaczona na naprawienie Szkody komunikacyjnej, która na podstawie Upoważnienia zostaje wypłacona Warsztatowi Naprawczemu, który zrealizował naprawę uszkodzonego Pojazdu;
 15. Usługa Optymalizacji – ogół czynności realizowanych przez Usługodawcę w ramach świadczonych przez niego usług, które prowadzą do naprawy uszkodzonego Pojazdu w możliwie najkrótszym terminie;

III. Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Usługodawca jest przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie Optymalizacji procesu likwidacji szkód komunikacyjnych, a w szczególności kompleksowej obsługi Uszkodzeń Pojazdów, zarówno jezdnych, jak i niejezdnych, w szczególności przyjmowania zleceń naprawy, wyceny, zlecenia napraw ASO, nadzoru nad procesem naprawy, nadzoru i koordynowania procesu likwidacji szkody przez TU, rozliczenie Szkody komunikacyjnej.
 2. Usługodawca współpracuje na podstawie zawartych umów z siecią Warsztatów Naprawczych specjalizujących się w naprawach blacharsko – lakierniczych;
 3. W wykonaniu Usługi Optymalizacji Usługodawca:
  1. przyjmuje zgłoszenie szkody komunikacyjnej za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  2. Na podstawie informacji otrzymanych od Użytkownika organizuje naprawę uszkodzonego Pojazdu;
  3. Informuje Użytkownika o danych Warsztatu Naprawczego, w którym zostanie dokonana naprawa Pojazdu;
  4. nadzoruje realizację procesu likwidacji szkody przez warsztaty naprawcze
 4. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Stronę wraz z Formularzem kontaktowym.
 5. Strona ma charakter informacyjny i służy jako przedstawienie działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługodawcę, w tym do kontaktu z potencjalnym klientem będącym Użytkownikiem przez Formularz kontaktowy na zasadach opisanych w regulaminie. Usługodawca umieszcza na stronie informację m. in. o świadczonych przez siebie usługach, klientach, bądź wystawionych referencjach.
 6. Strona internetowa nie umożliwia za jej pośrednictwem zawarcia umowy o korzystanie z usług Usługodawcy. Opisy usług umieszczone na Stronie, w tym cenniki i inne informacje dotyczące Usługodawcy nie mogą być traktowane jako oferta. Zawarcie umowy może nastąpić na skutek zgłoszenia szkody na Formularzu kontaktowym/zapytania skierowanego do Usługodawcy (np. przez Formularz kontaktowy lub inną drogą) oraz dopiero po udzieleniu Upoważnienia wskazanemu przez Usługodawcę Warsztatowi Naprawczemu.
 7. Formularz kontaktowy umożliwia zgłoszenie szkody komunikacyjnej w Pojeździe, której likwidację Użytkownik chce przeprowadzić przy wykorzystaniu usług świadczonych przez Usługodawcę oraz ma na  celu otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi dotyczącej instrukcji dalszego postępowania Użytkownika w celu przystąpienia do procesu likwidacji szkody, co oznacza że przez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu w polu Formularza kontaktowego (i jego wysłanie do Usługodawcy) Użytkownik wyraża zgodę na kontakt z nim przez Usługodawcę oraz otrzymanie odpowiedzi na podany przez siebie adres e-mail lub numer telefonu.
 8. Usługodawca może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.
 9. Komunikat (odpowiedź) zaprezentowany przez Usługodawcę może zawierać elementy informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 UDE.

IV. Warunki świadczenia usług

 1. W celu skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik powinien:
  1. otworzyć podstronę z Formularzem kontaktowym na Stronie Usługodawcy,
  2. wypełnić Formularz kontaktowy w zakresie niezbędnych danych, w tym wpisać treść pytania,
  3. zaakceptować i potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
  4. potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną, 
  5. potwierdzić chęć otrzymania odpowiedzi, na przynajmniej jeden z podanych kanałów kontaktowych, przez naciśnięcie w link wysłania Formularza kontaktowego.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony oraz Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami, co w szczególności oznacza:
  1. zakaz wpisywania w Formularzu kontaktowym treści wulgarnych, nieprawdziwych, obrażających inne osoby,
  2. zakaz naruszania w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich,
  3. zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Użytkownik powinien wysłać zapytanie w swoim imieniu i podać swoje prawdziwe dane osobowe.
 4. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Usługodawcy.
 5. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość nieodpłatnego skorzystania z Formularza kontaktowego w czasie dostępności (działania) Strony internetowej Usługodawcy.
 6. Dobrowolne pozostawienie adresu e-mail lub numeru telefonu w dedykowanym miejscu Formularza kontaktowego stanowi zezwolenie dla Usługodawcy na udzielenie odpowiedzi Użytkownikowi co najmniej jedną z podanych dróg kontaktowych, co jest zgodne z art. 10 ust. 2 UDE, oraz w przypadku rozmów telefonicznych art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648).
 7. W odpowiedzi na zgłoszenie szkody/pytanie zadane przez Formularz Kontaktowy Usługodawca poleci/wskaże Użytkownikowi Warsztat Naprawczy, który może naprawić uszkodzony Pojazd.
 8. Użytkownik udzieli Warsztatowi Naprawczemu Upoważnienia poprzez wypełnienia i podpisanie formularza przekazanego mu przez Warsztat Naprawczy. Na podstawie tego Upoważnienia Warsztat Naprawczy zgłosi szkodę do Zakładu Ubezpieczeń oraz – we współpracy z Usługodawcą – podejmie wszelkie działania niezbędne do uzyskania odszkodowania i naprawy Pojazdu.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do realizowania wskazówek i instrukcji otrzymanych od Warsztatu Naprawczego wskazanemu przez Usługodawcę oraz udzielać mu wszelkich informacji/przekazywać wszelkie dokumenty, które będą niezbędne do uzyskania odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń.
 10. Na odrębnych zasadach ustalonych z Zakładem Naprawczym Użytkownik może skorzystać z innych, świadczonych przez niego usług, np. z pojazdu zastępczego;
 11. Jeżeli Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, które na podstawie Upoważnienia odbierze Warsztat Naprawczy i odszkodowanie to pokryje całkowite koszty naprawy uszkodzonego Pojazdu, to  – zgodnie z treścią Upoważnienia Użytkownik nie poniesie na rzecz Warsztatu Naprawczego ani Usługodawcy dodatkowych kosztów naprawy Pojazdu.
 12. W razie, kiedy Zakład Ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania lub ograniczy jego wysokość, wówczas niepokryte odszkodowaniem koszty naprawy Pojazdu oraz z usług, o których mowa w ust. 10 pokryje Użytkownik.

V. Wymagania techniczne

 1. W celu możliwości skorzystania z Formularza kontaktowego, a także Strony Usługodawcy konieczne jest:
 2. Posiadanie urządzenia multimedialnego mającego dostęp do sieci Internet,
 3. Poprawnie skonfigurowanej oraz aktualnej przeglądarki internetowej.
 4. Posiadanie dostępu do podanego adresu e-mail lub numeru telefonu (wymóg niezbędny w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na pytanie zadane przez Formularz kontaktowy).
 5. Strona może wykorzystywać cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, które mogą być przechowywane na urządzeniu Użytkownika (np. komputerze, telefonie, tablecie), natomiast zasady funkcjonowania cookies określone są w Polityce prywatności.

VI. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych oraz informacji, w tym ponosi również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 2. Informacje uzyskane od Usługodawcy nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec niego.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Strony lub Formularza kontaktowego z przyczyn niezależnych od niego lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego, w tym z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów (np. dostawców Internetu).

VII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 2. Użytkownik akceptując regulamin zgadza się z jego treścią.
 3. Zmiana treści regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowej treści na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie regulaminu lub zgodnie z informacją o dacie obowiązywania regulaminu w nim zawartej, przy czym zmiany te nie będą miały wpływy na rozpoczęte przed zmianą procesy likwidacji szkód.
 4. Prawem właściwym dla stosowania regulaminu jest prawo polskie.
 5. Spory wynikające z regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikiem a Usługodawcą na drodze polubownej będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610), UDE oraz RODO.

VIII. Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności serwisu internetowego znajduje się pod linkiem: https://c-h-s.pl/polityka-prywatnosci