Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wiemy, jak ważna jest ochrona danych osobowych, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument (dalej zwany: „Polityką prywatności”), w którym znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies.

Przykładamy dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa i zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych, dlatego stosujemy najnowocześniejsze zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę danych osobowych, które przekazujesz. Gwarantujemy również, że przetwarzamy je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

Z tego względu, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy Cię, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

Claims Handling System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie (03-138) przy ul. Strumykowej 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Rajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000979933, posiadająca NIP 1182080429 oraz REGON: 145849378. 

adres do korespondencji: ul. Strumykowa 20, 03-138 Warszawa

telefon: 22 102 69 00
adres e-mail: kontakt@c-h-s.pl

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

Aneta Dziewanowska
telefon: 604 143 513
adres e-mail: iod@c-h-s.pl.

1. Cele przetwarzania danych osobowych

W zależności od usługi lub funkcji, z której Użytkownik będzie chciał skorzystać, będziemy potrzebowali różnych danych, które na ogół obejmują następujące informacje:

 • dane umożliwiające identyfikację jak np. imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, nr polisy ubezpieczeniowej,
 • dane zawarte w formularzu zgłoszenia szkody,
 • dane dotyczące połączenia, dane geolokalizacyjne,
 • dane dotyczące Twoich upodobań i preferencji. 

Pamiętaj, że jeżeli poprosimy Cię o podanie danych osobowych, w celu udzielenia Ci dostępu do którejkolwiek z naszych funkcji lub usługi, niektóre z pól zaznaczone będą, jako obowiązkowe, ponieważ są to dane, które są nam niezbędne do świadczenia tej usługi lub do udzielenia Ci dostępu do konkretnej funkcji. Jeśli zdecydujesz się nie udostępnić nam tych danych, możliwe, że nie będziemy mogli świadczyć na twoją rzecz określonych usług lub funkcji.

W niektórych przypadkach możemy otrzymać dane osobowe od osób trzecich jak ubezpieczyciele, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, uczestnicy i świadkowie zdarzenia losowego, lub osób które skorzystały z określonych funkcji lub usług świadczonych za pośrednictwem naszego Serwisu. W takim wypadku przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w zakresie tej funkcji lub usługi, zgodnie z treścią niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies.

W innych przypadkach możemy gromadzić informacje w sposób pasywny, ponieważ możemy używać narzędzi śledzących, takich jak pliki cookie przeglądarki i inne podobne technologie, na naszej Platformie oraz w wiadomościach, które wysyłamy do użytkownika.

 

W zależności od sposobu skorzystania z Serwisu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. formularz kontaktowy – art. 6 ust. 1 lit. F RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymaniu ciągłości komunikacji oraz umożliwieniu kontaktu Klientowi;
 2. formularz zgłoszenia szkody – art. 6 ust. 1 lit. B RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji świadczonych przez nas usług w zakresie rozwiązań związanych z obsługą flot pojazdów oraz likwidacją szkód komunikacyjnych od zgłoszenia szkody, poprzez zarządzanie naprawami, aż do obsługi rozliczeń oraz w celu zawarcia przez nas umowy o świadczenie usługi;
 3. obsługa procesu reklamacyjnego – na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. C RODO); 
 4. archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. C, lit. F RODO); 
 5. kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. F RODO); 
 6. marketing, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) polegającym na budowie pozytywnych doświadczeń przez Klienta i oferowaniu mu produktów i usług związanych z jego potrzebami;
 7. analiza użyteczności i jakości, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem  art. 6 ust. 1 lit. F RODO) polegającym na badaniu stopnia użyteczności Serwisu oraz pozwala na oferowaniu coraz lepszej jakości usług.

2. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT, rzeczoznawcy, warsztaty naprawcze, podmioty świadczące usługę assistance, doradcy zewnętrzni, firmy kurierskie, 3) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania.

4. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług Administrator korzysta w związku z prowadzeniem serwisu. Z uwagi na korzystanie z usług Google LLC dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), Kanady oraz innych państw.

W ramach prowadzonej przez Administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

Google  – https://policies.google.com/privacy

5. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych (np. faktury) przez czas wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości.

Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres lat 5, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 • dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 • otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 • sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 • usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 
 • przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 • sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Zakres każdego z wyżej wymienionych, a także sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia osoba, której dane dotyczą może skorzystać, zależy od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania. Aby mieć pewność, że osoba , której dane dotyczą jest uprawniona do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam na uwierzytelnienie.

7. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Nasz serwis internetowy, podobnie jak wszystkie inne strony, wykorzystuje pliki „cookies” (zwane dalej Cookies). Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) w związku z korzystaniem z serwisu internetowego, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu.

Pliki te umożliwiają identyfikację wykorzystywanego przez Ciebie oprogramowania i tym samym dostosowania serwisu indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Rodzaje plików Cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies: 

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach: 

 • konfiguracji serwisu internetowego; 
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć jak użytkownicy serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1; 

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.