Strona główna Blog Odszkodowanie z OC sprawcy – co Ci się należy?

Odszkodowanie z OC sprawcy – co Ci się należy?

Artykuły
Opublikowano: 11.12.2023

Jesteś poszkodowany w zdarzeniu komunikacyjnym i chcesz uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy? Procedura jego uzyskania nie zalicza się do trudnych, ale stres i okoliczności mogą utrudniać trzeźwy osąd. Dlatego w tym artykule postaramy się zgłębić zagadnienie ubezpieczenia OC, wyjaśnić, jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać należne odszkodowanie, co robić w przypadku jego zaniżenia, a także kiedy warto korzystać z ubezpieczenia AC. Przeczytaj!

Co pokrywa OC sprawcy wypadku?

Zacznijmy od zakresu ubezpieczenia OC. Polisa odpowiedzialności cywilnej (OC) to rodzaj ubezpieczenia obowiązkowego, które chroni właściciela pojazdu lub kierowcę przed roszczeniami osób poszkodowanych w wyniku wypadku, w którym brał udział. 

Co pokrywa OC sprawcy wypadku? Zakres OC obejmuje zarówno szkody materialne, jak i osobowe, wyrządzone innym uczestnikom ruchu czy ich mieniu. Istotnym elementem jest to, że to ubezpieczenie chroni sprawcę wypadku, ale także poszkodowanego.

Jakie kroki wykonać, by uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

Aby jak najszybciej uzyskać odszkodowanie osobowe z OC sprawcy, poszkodowany powinien wykonać następujące kroki:

 • Gromadzenie informacji. Po wypadku ważne jest zebranie wszystkich istotnych informacji, takich jak dane sprawcy, okoliczności zdarzenia, zdjęcia szkód, a także ewentualne świadectwa świadków.
 • Zawiadomienie ubezpieczyciela sprawcy. Szybkie poinformowanie ubezpieczyciela o zdarzeniu umożliwia rozpoczęcie procesu likwidacji szkód. Pamiętaj o przesłaniu pełnej dokumentacji.
 • Ocena szkód przez rzeczoznawcę. Towarzystwo ubezpieczeń dokonuje wyceny wysokości poniesionej szkody. Coraz częstszą praktyką jest wycena na podstawie uzyskanej od poszkodowanego dokumentacji fotograficznej lub opisu zakresu i wielkości uszkodzeń. Jednak nadal najbardziej powszechną metodą jest powołanie rzeczoznawcy, który dokładnie ocenia rozmiar szkód.
 • Ustalenie formy odszkodowania.

Ustalenie formy odszkodowania to jeden z kluczowych kroków w procesie likwidacji szkody komunikacyjnej. Odszkodowanie może przyjąć różne formy w zależności od rodzaju poniesionych szkód. Oto kilka możliwości, jakie mogą obejmować różne formy odszkodowania w przypadku polisy OC:

 1. Naprawa pojazdu:
  • Jeśli pojazd uległ uszkodzeniu,  ubezpieczyciel może pokryć koszty naprawy przekazując odszkodowanie bezpośrednio na rzecz warsztatu naprawczego;
 2. Wypłata gotówkowa:
  • Poszkodowany może otrzymać wypłatę gotówkową na pokrycie kosztów naprawy lub innych strat wynikających ze szkody;
 3. Koszty leczenia i rehabilitacji:
  • W przypadku szkód osobowych, odszkodowanie może obejmować koszty leczenia, rehabilitacji oraz ewentualne utracone zarobki;
 4. Wartość rynkowa pojazdu:
  • W przypadku szkody całkowitej, gdy koszty naprawy przewyższają wartość rynkową pojazdu, ubezpieczyciel może zaoferować wypłatę równą wartości rynkowej pojazdu przed wypadkiem;
 5. Koszty związane z utratą dochodu:
  • Jeśli poszkodowany doznał utraty dochodu z powodu wypadku, odszkodowanie może obejmować rekompensatę za utracone zarobki;
 6. Odszkodowanie za śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowiu:
  • W przypadku śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, odszkodowanie może być wypłacane w formie jednorazowej kwoty lub jako regularne świadczenia.

Podczas ustalania formy odszkodowania ważne jest, aby szczegółowo przeanalizować, jakie dokładnie straty zostały poniesione, a także w jakiej formie będą one zrekompensowane.

Negocjacje i roszczenia.

W przypadku różnicy w ocenie szkód poszkodowany ma prawo do negocjacji z ubezpieczycielem. Negocjacje mogą być konieczne, jeśli poszkodowany uważa, że proponowane odszkodowanie nie odzwierciedla rzeczywistych strat poniesionych w wyniku wypadku. W razie trudności warto skorzystać z pomocy prawnika.

Zaniżone odszkodowanie z OC – co zrobić?

W sytuacji, gdy poszkodowany ma wrażenie, że zaproponowano zaniżone odszkodowanie z OC, należy podjąć odpowiednie kroki. Warto w pierwszej kolejności skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach ubezpieczeniowych. Prawnik ten może przeprowadzić szczegółową analizę propozycji odszkodowania, porównać ją z rzeczywistymi stratami poniesionymi przez poszkodowanego, oraz zidentyfikować ewentualne błędy w obliczeniach ubezpieczyciela.

Jeśli rzeczywiście dojdzie do zaniżenia świadczenia, jak uzyskać większe odszkodowanie z OC? 

Prawnik może podjąć negocjacje z ubezpieczycielem w imieniu poszkodowanego, dążąc do uzyskania sprawiedliwej rekompensaty. W przypadku braku porozumienia istnieje możliwość skierowania sprawy do sądu. Warto pamiętać, że skorzystanie z pomocy prawnika zwiększa szanse na uzyskanie odpowiedniego odszkodowania.

Likwidacja szkody z OC czy AC – jak zdecydować?

Przed podjęciem decyzji warto dokładnie zbadać zasady likwidacji szkody z AC i OC. Czym różnią się te dwa rozwiązania?

Likwidacja szkody z OC

To zazwyczaj preferowany scenariusz, jeśli sprawca wypadku jest znany, a jego ubezpieczenie OC jest wystarczające, aby pokryć wszystkie poniesione straty. Ubezpieczenie OC odpowiada za szkody wyrządzone innym osobom lub ich mieniu, więc poszkodowany może skorzystać z tej polisy bez ponoszenia kosztów z własnej kieszeni. Pamiętaj, że odszkodowanie OC z własnej winy nie funkcjonuje – nie możesz likwidować spowodowanych przez siebie szkód z własnej polisy OC.

Likwidacja szkody z AC

W przypadku, gdy: poszkodowany jest jednocześnie sprawcą wypadku, sprawca wypadku jest nieznany, nie posiada ubezpieczenia OC lub jego polisa jest niewystarczająca, warto sięgnąć po ubezpieczenie autocasco (AC). AC pokrywa koszty naprawy lub wartość rynkową własnego pojazdu.

Bez względu na okoliczności kluczowe może okazać się skonsultowanie się z ekspertem ubezpieczeniowym . Świadome i dobrze przemyślane działanie w zakresie likwidacji szkody z AC i OC pozwoli uniknąć niepotrzebnych kłopotów i zagwarantuje maksymalną rekompensatę za poniesione straty.

Zyskaj większe odszkodowanie z OC sprawcy!

Nie daj się oszukać i sięgnij po maksymalne odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Skorzystaj z przysługujących Ci praw i zapewnij sobie dodatkowe środki w celu pełnego pokrycia strat wynikających ze zdarzenia!